Header Ads Widget

Najnowsze

6/recent/ticker-posts

Akcja PIT 2024 - Sprawdź, z których ulg podatkowych skorzystasz w tym roku


Do 30 kwietnia br. trwa akcja składania zeznań podatkowych za 2023 r. W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2023 r. Podatnicy mogą skorzystać z wielu ulg i darowizn – część z nich muszą je odliczyć samodzielnie.W Zachodniopomorskiem złożono już ponad 220 tys. elektronicznych zeznań.

Po raz kolejny udostępniliśmy podatnikom usługę Twój e-PIT. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36 w zakresie niedotyczącym prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy (renciści i emeryci rozliczani przez zakład emerytalno-rentowy) znajdą tu też oświadczenie o przekazaniu 1,5 % podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

Twój e-PIT dostępny jest w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl i działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu.

W Zachodniopomorskiem złożono już ponad 220 tys. zeznań drogą elektroniczną.

Ulgi i odliczenia

Podatnik może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu ulgi i odliczenia np.
 1. Darowizny:
  Darowizna dla honorowych krwiodawców – pozwala na odliczenie ekwiwalentu za przekazanie określonej ilości krwi. Maksymalne odliczenie nie może przekroczyć sześciu proc. Dochodu krwiodawcy.
  Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i innych związków wyznaniowych – aby z niej skorzystać niezbędnym jest, by kościelna osoba prawna przedstawiła darczyńcy - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą. Można ją odliczyć w wysokości do 100 % dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych)
  Darowizna na cele kultu religijnego – odliczyć można maksymalnie 6 % dochodu podatnika, ale jest ona sumowana z innymi darowiznami np. dla honorowych krwiodawców.
  Darowizny na organizacje pożytku publicznego – odliczyć można maksymalnie 6 % dochodu podatnika. Jest ona również sumowana z innymi darowiznami np. dla honorowych krwiodawców, czy kultu religijnego.
  Darowizna na cele edukacji zawodowej – przeznaczona jest dla przedsiębiorców i musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji. Darowizny te są sumowane i łącznie można odliczyć do 6 % dochodu.

 2. Ulgi
  Ulga na dziecko - na pierwsze oraz drugie dziecko odliczyć można po 1.112,04 zł. Przy trzecim dziecku można odliczyć 2.000,04 zł, a przy czwartym i kolejnych 2.700 zł. Należy pamiętać, że w przypadku jedynaka pod uwagę brane jest kryterium dochodowe, czyli zarobki rodziców nie mogą przekraczać 112 tys. zł łącznie lub 56 tys. zł w przypadku jednego rodzica. Od tegorocznego rozliczenia rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka mogą korzystać z ulgi na dziecko niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Ustawodawca zlikwidował limit, który ograniczał możliwość zwrotu. Oznacza to, że w przypadku jedynego dziecka niepełnosprawnego przysługuje ulga na dziecko bez względu na osiągnięte przez rodziców (opiekunów) dochody. A zatem wysokość ulgi na dziecko w przypadku jedynego dziecka niepełnosprawnego wyniesie 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie).
  Ulga 4+ - dla podatników wychowujących czwórkę lub większą liczbę dzieci. Mogą oni skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85.528 zł rocznie Zwolnienie dotyczy każdego z rodziców lub opiekunów.
  Ulga dla pracujących seniorów – przeznaczona dla osób po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn, które w miejsce pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo. Mogą wówczas skorzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów do wysokości przychodu 85.528 zł
  Ulga internetowa - maksymalne odliczenie nie może przekroczyć 760 zł w skali roku, a odliczać można ją tylko w dwóch następujących po sobie latach, o ile wcześniej z niej podatnik nie korzystał.
  Ulga rehabilitacyjna – przeznaczona jest dla tych podatników, którzy ponoszą wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez osobę z niepełnosprawnościami lub podatnika mającego na utrzymaniu takie osoby. Pozwala też odliczyć część kosztów za leki - dotyczy nadwyżki ponad 100 zł.
  Ulga termomodernizacyjna – przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonują termomodernizacji swoich domów i np. wymieniają piec czy okna. Maksymalne odliczenie dla każdego podatnika wynosi 53 tys. zł.
  Ulga na zabytek – to ulga związana z ponoszeniem wydatków związanych z odnową (restauracją) zabytków dotyczy podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  Ulga na związki zawodowe – czyli odliczenie od dochodu wartości składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w maksymalnej kwocie 840 zł.
  Ulga abolicyjna - przeznaczona dla osób uzyskujących dochody za granicą i jest ograniczona do kwoty 1.360 zł.
  Ulga na IKZE - odliczeniu podlega składka na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego opłacona w danym roku, nie więcej niż 6 310,80 zł (osoby fizyczne) lub 9.466,20 zł (osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą).
  Ulga na nowe technologie - mogą z niej skorzystać tylko przedsiębiorcy.
  Ulga na badania i rozwój (B+R) – przeznaczona dla przedsiębiorców rozliczających się wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Mogą oni odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę kosztów działalności badawczo – rozwojowej.
  Ulga na złe długi – przeznaczona dla przedsiębiorców lub osób wykonujących wolne zawody. Pozwala na odliczenie wartości nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy.

Ulga dla młodych

Ta preferencja skierowana do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i otrzymują przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i z umów zlecenia zawartych z firmą. A począwszy od 2021 r. – również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

1,5% na opp

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jeśli w ubiegłym roku wskazałeś OPP to zostanie ona automatycznie ujęta w zeznaniu udostępnionym w Twoim e-PIT. Możesz ją w każdej chwili zmienić.

Prześlij komentarz

0 Komentarze